Škola Futbalu

Storno poplatky

STORNO POPLATKY na IX. ročníku ŠF2024

Máme už zaužívanú a rokmi overenú (odskúšanú) formu uplatňovania storno poplatkov, ktoré aplikujeme počas jednotlivých ročníkov futbalových kempov ŠKOLA FUTBALU.

Ako postupovať / žiadať o storno kempu?

Objednávateľ písomne na emailovú adresuinfo@skolafutbalu.sk požiada o vrátene adekvátneho storno poplatku + zaslanie VSTUPNÉHO BALÍKA, pričom v e-maile uvedie:

 1. Stručné zdôvodnenie storna (choroba, úraz, dieťa už nemá záujem … atď.)
 2. Meno a priezvisko dieťaťa resp. číslo objednávky
 3. Termín a miesto konania kempu
 4. Číslo účtu v IBAN tvare, kde budú preukázané finančné prostriedky
 5. Poštovú adresu, kde má byť poslaný VSTUPNÝ BALÍK

Každá takáto „Žiadosť o storno poplatok“ bude vybavená organizátormi ŠKOLY FUTBALU v čo najskoršom termíne. Z dôvodu obmedzených kapacitných dôvodov počas mesiaca júl organizátori upozorňujú, že VSTUPNÉ BALÍKY, sú na deti „jednotne“ posielané koncom mesiaca júl, resp. behom mesiaca august.


Ako bude vypočítaná výška storna?

 1. rodič zaregistruje dieťa online cez www.skolafutbalu.sk/registracia
 2. registrácia je úspešná, ak na účet nášho o.z. je pripísaná platba za dieťa /dieťa má vtedy garantované miesto na kempe
 3. po úspešnej registrácii zadávame objednávku na VSTUPNÝ BALÍK do výroby nášmu dodávateľovi s údajmi dieťaťa (veľkosť oblečenia, veľkosť lopty, ďalšie doplňujúce info.)
 4. dieťa obdrží VSTUPNÝ BALÍK v prvý deň konania kempu pri registrácii
 5. v prípade stornovania kempu zo strany rodiča bude  dieťaťu poslaný VSTUPNÝ BALÍK doručený poštou/osobne a zároveň mu bude vrátená suma, ktorá bude vychádzať z priloženej tabuľky STORNA a ponížená o cenu VSTUPNÉHO BALÍKA (45,- €).


Modelový príklad 1:

Storno pred začiatkom konania kempu (kemp S ubytovaním):

Dieťa bolo zaregistrované na kemp  13/02/2024. Dňa 07/06/2024 dôjde k stornovaniu účasti dieťaťa na kempe (napr. z dôvodu choroby dieťaťa, straty jeho záujmu, iných rodinných dôvodov a podobne…). Futbalový kemp, na ktorý malo dieťa nastúpiť sa má začať 09/07/2023. Postup pre výpočet storno poplatku bude nasledovný:

 1. Rodič požiada ŠKOLU FUTBALU (na info@skolafutbalu.sk) o storno kempu a uvedie požadovanú údaje, ktoré sú potrebné (viďte „Ako postupovať pri uplatnení storna“)
 2. dňa 13/02/2024 rodič zaregistroval a uhradil poplatok za dieťa v sume 320,- € (kemp s ubytovaním)
 3. dňa 07/06/2024 sa rozhodol stornovať kemp (z vyššie spomenutých dôvodov)
 4. na rodiča/dieťa bude poslaný poštovou (prípadne odovzdaný osobne) VSTUPNÝ BALÍK a zároveň
 5. rodič na IBAN účet obdrží sumu s týmto výpočtom: 320€ – 0 € storno poplatok (storno viac ako 20 dní pred začiatkom konania kempu) – 25 (alebo 50€) podľa zvoleného VSTUPNÉHO BALÍKA = Rodičovi bude teda na účet vrátených 295 € (alebo 270€) a zároveň dieťa poštou/osobne obdrží vstupný balík v hodnote 25 (aôebo 50) €

 

Modelový príklad 2:

Storno počas konania kempu (kemp BEZ ubytovania):

Dieťa bolo zaregistrované na kemp 13/02/2024. Dieťa nastúpilo v pondelok na kemp 10/07/2024 a prevzalo si VSTUPNÝ BALÍK. Absolvovalo celý deň, ale na konci dňa sa počas tréningu zranilo a nemôže pokračovať v absolvovaní ďalších dní na kempe. Preto zo strany rodiča dôjde k stornovaniu účasti dieťaťa počas ďalších dní (z dôvodu úrazu na kempe bez ubytovania). Postup pre výpočet storno poplatku bude nasledovný:

 1. Rodič požiada ŠKOLU FUTBALU (na info@skolafutbalu.sk) o storno kempu a uvedie požadovanú údaje, ktoré sú potrebné (viďte „Ako postupovať pri uplatnení storna“)
 2. dňa 13/02/204 rodič zaregistroval a uhradil poplatok za dieťa v sume 180,- € (kemp bez ubytovania)
 3. dňa 10/07/2024 došlo k úrazu na kempe – rodič požiada o storno z vyššie spomenutých dôvodov
 4. dieťa si už 10/07/2024 ráno pri registrácii v prvý deň  kempu prevzalo VSTUPNÝ BALÍK a zároveň
 5. rodič na IBAN účet obdrží sumu s týmto výpočtom: 180 € uhradená cena kempu – 25€ (alebo 50€) cena podľa zvoleného vstupného balíka =  155€ (alebo 130€) a z tejto sumy sa vráti suma 40 % (podľa tabuľky ide o storno = absolvovanie 1 dňa na kempe/ vrátenie 40% z uhradenej ceny kempu). .

 

Obsah košíka
Prázdny